skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

012 The Informant History in the Cognitive Assessment of Older Adults in General Practice

Dyer, Adam ; Foley, Tony ; O’shea, Brendan ; Kennelly, Sean

Age and Ageing, 2017, Vol. 46(Suppl3), pp.iii13-iii59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-0729 ; E-ISSN: 1468-2834 ; DOI: 10.1093/ageing/afx144.56

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...