skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Safer user interfaces: a case study in improving number entry.(Technical report)

Thimbleby, H.

IEEE Transactions on Software Engineering, 2015, Vol.41(7), p.711(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...