skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

HOW DATA WILL PLAY A ROLE IN TV UPFRONTS; ADVERTISERS WILL USE OUTSIDE AND INSIDEINTELLIGENCE TO PLAN BUDGETS, INFORM TV BUYS

Jeanine Poggi

Advertising Age, April 14, 2014, Vol.85(8), p.0030

ISSN: 0001-8899

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    HOW DATA WILL PLAY A ROLE IN TV UPFRONTS; ADVERTISERS WILL USE OUTSIDE AND INSIDEINTELLIGENCE TO PLAN BUDGETS, INFORM TV BUYS
  • Tác giả: Jeanine Poggi
  • Chủ đề: Television Advertising
  • Là 1 phần của: Advertising Age, April 14, 2014, Vol.85(8), p.0030
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0001-8899

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...