skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A bigger role for leqislatures: as elected representatives, legislatures should be involved in developing national poverty reduction strategies and overseeing their implementation

Stapenhurst, Frederick C. ; Pelizzo, Riccardo

Finance & Development, Dec, 2002, Vol.39(4), p.46(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-1707

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...