skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Atlas of the Languages and Ethnic Communities of South Asia.(Review)

Gair, James W.

Anthropological Linguistics, Summer, 1999, Vol.41(2), p.260(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-5483

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Atlas of the Languages and Ethnic Communities of South Asia.(Review)
  • Tác giả: Gair, James W.
  • Chủ đề: Book Reviews ; Breton, Roland J.-l.
  • Là 1 phần của: Anthropological Linguistics, Summer, 1999, Vol.41(2), p.260(4)
  • Số nhận dạng: ISSN: 0003-5483

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...