skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Two-dimensional silicon phosphide: low effective mass and direct band gap for future devices applications.(Electronic Materials)

Kansara, Shivam ; Bhuyan, Prabal Dev ; Sonvane, Yogesh ; Gupta, Sanjeev K.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(18), p.11878(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03753-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...