skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS EN CHILE: ENSAYO DE UN BALANCE

Schönsteiner, Judith ; Couso, Javier

Revista de derecho (Coquimbo), January 2015, Vol.22(2), pp.315-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-9753 ; E-ISSN: 0718-9753 ; DOI: 10.4067/S0718-97532015000200011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...