skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of curing on pore properties and strength of alkali activated mortars

Mangat, P.S. ; Ojedokun, Olalekan O.

Construction and Building Materials, Nov 10, 2018, Vol.188, p.337(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.07.180

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Influence of curing on pore properties and strength of alkali activated mortars
  • Tác giả: Mangat, P.S. ; Ojedokun, Olalekan O.
  • Chủ đề: Porosity ; Personal Computers
  • Là 1 phần của: Construction and Building Materials, Nov 10, 2018, Vol.188, p.337(12)
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.07.180

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...