skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PAHs and heavy metals in the surrounding soil of a cement plant Co-Processing hazardous waste

Wang, Chen ; Yang, Zhenzhou ; Zhang, Yanhao ; Zhang, Zuotai ; Cai, Zongwei

Chemosphere, November 2018, Vol.210, pp.247-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.06.177

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...