skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DOSSIER--RICORDANDO RAFFAELE LAPORTA A CENTO ANNI DALLA NASCITA/ La specificita epistemologica della ricerca pedagogica

Laporta, Raffaele

Studi sulla Formazione, 2016, Vol.19(2), p.7(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1127-1124 ; DOI: 10.13128/Studi_Formaz-20199

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...