skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Provincial Families of the Renaissance: Private and Public Life in the Veneto.(Review)

Kuehn, Thomas

American Historical Review, Dec, 1998, Vol.103(5), p.1641(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...