skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vittorio Cotesta (2015), Modernita e capitalismo

Toscano, Emanuele

SocietaMutamentoPolitica, 2016, Vol.7(14), p.339(5) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.13128/SMP-19710

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Vittorio Cotesta (2015), Modernita e capitalismo
  • Tác giả: Toscano, Emanuele
  • Chủ đề: Advertising Executives
  • Là 1 phần của: SocietaMutamentoPolitica, 2016, Vol.7(14), p.339(5)
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: DOI: 10.13128/SMP-19710

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...