skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Thermodynamic properties of Ag-Au-Pd alloys measured by a solid-state EMF method.(Metals)

Santoso, Imam ; Taskinen, Pekka

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(12), p.9232(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2189-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...