skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Technologies to Amplify the Mind.(Report)

Schmidt, Albrecht

Computer, 2017, Vol.50(10), p.102(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Technologies to Amplify the Mind.(Report)
  • Tác giả: Schmidt, Albrecht
  • Chủ đề: Cognition – Research ; Electromyography – Usage ; Physiology – Research
  • Là 1 phần của: Computer, 2017, Vol.50(10), p.102(4)
  • Mô tả: By providing access to computing and offering intuitive control via users’ physiological signals, new technologies can seamlessly amplify humans’ cognitive abilities.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0018-9162

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...