skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Controlled synthesis of carbon nanofibers over electrolessly plated metal foam catalysts on polyurethane for fuel cell applications.(Chemical Routes to Materials)

Li, Yuexia ; Liu, Zhen ; Jiang, Yangcheng ; Deglee, Ben ; Li, Dazhao ; Zeng, Jianhuang

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(1), p.479(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1530-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...