skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Characterization of biominerals in species of Canna (Cannaceae).(Report)

Baran, Enrique J. ; Gonzalez - Baro, Ana C. ; Ciciarelli, Maria M. ; Rolleri, Cristina H.

Revista de Biologia Tropical, Dec, 2010, Vol.58(4), p.1507(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...