skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Field evidence of appearance and disappearance of the brink line on barchans

Elbelrhiti, Hicham

Aeolian Research, 2015, Vol.18, p.115(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1875-9637 ; DOI: 10.1016/j.aeolia.2015.07.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Field evidence of appearance and disappearance of the brink line on barchans
  • Tác giả: Elbelrhiti, Hicham
  • Chủ đề: Barchan ; Brink ; Brink Line ; Crest ; Erosion ; Wind Direction
  • Là 1 phần của: Aeolian Research, 2015, Vol.18, p.115(6)
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.aeolia.2015.07.007 Byline: Hicham Elbelrhiti Abstract: * Nucleation of the brink line. * The disappearance of the brink line. * The variation of the brink line size. * All these phenomenon will discuss according to the variability of wind direction and to erosion. Article History: Received 17 January 2015; Revised 23 July 2015; Accepted 23 July 2015
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1875-9637 ; DOI: 10.1016/j.aeolia.2015.07.007

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...