skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TCT-607 Trans-catheter closure of coronary artery fistulae in adult patients & long-term outcomes: A single centre experience

Shah, Ashish ; Bach, Yvonne ; Osten, Mark ; Benson, Lee ; Horlick, Eric

Journal of the American College of Cardiology, Nov 1, 2016, Vol.68(18), p.B247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2016.09.747

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    TCT-607 Trans-catheter closure of coronary artery fistulae in adult patients & long-term outcomes: A single centre experience
  • Tác giả: Shah, Ashish ; Bach, Yvonne ; Osten, Mark ; Benson, Lee ; Horlick, Eric
  • Chủ đề: Vascular Fistula – Patient Outcomes
  • Là 1 phần của: Journal of the American College of Cardiology, Nov 1, 2016, Vol.68(18), p.B247
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2016.09.747 Byline: Ashish Shah, Yvonne Bach, Mark Osten, Lee Benson, Eric Horlick Author Affiliation: (1) Toronto General Hospital, Toronto, Ontario, Canada (2) Toronto General Hospital, University Health Network, Toronto, ON, Canada, Mount Albert, Ontario, Canada (3) University Health Network, Toronto General Hospital, Toronto, Ontario, Canada (4) The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario, Canada (5) University Health Network Toronto General Hospital, Toronto, Ontario, Canada
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2016.09.747

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...