skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design, synthesis and biological evaluation of a novel series of peripheral-selective noradrenaline reuptake inhibitor

Fujimori, I. ; Yukawa, T. ; Kamei, T. ; Nakada, Y. ; Sakauchi, N. ; Yamada, M. ; Ohba, Y. ; Takiguchi, M. ; Kuno, M. ; Kamo, I. ; Nakagawa, H. ; Hamada, T. ; Igari, T. ; Okuda, T. ; Yamamoto, S. ; Tsukamoto, T. ; Ishichi, Y. ; Ueno, H.;

Bioorganic & Medicinal Chemistry, August 1, 2015, Vol.23(15), p.5000(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0968-0896 ; DOI: 10.1016/j.bmc.2015.05.017

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...