skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of a functional food based breakfast on blood glucose response, insulin response, and satiety

Kennedy, S. ; Ryan, L. ; Clegg, M.

Appetite, August 1, 2015, Vol.91, p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The effect of a functional food based breakfast on blood glucose response, insulin response, and satiety
  • Tác giả: Kennedy, S. ; Ryan, L. ; Clegg, M.
  • Chủ đề: Blood Glucose ; Insulin ; Functional Foods
  • Là 1 phần của: Appetite, August 1, 2015, Vol.91, p.1
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2015.04.036 Byline: S. Kennedy, L. Ryan, M. Clegg
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0195-6663

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...