skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Solvothermal syntheses and characterizations of the first example of lanthanide selenidostannates prepared in mixed ethylene polyamines

Tang, Chunying ; Liu, Yun ; Wang, Fang ; Lu, Jialin ; Shen, Yali ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Inorganica Chimica Acta, April 1, Vol.429, p.67(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Solvothermal syntheses and characterizations of the first example of lanthanide selenidostannates prepared in mixed ethylene polyamines
  • Tác giả: Tang, Chunying ; Liu, Yun ; Wang, Fang ; Lu, Jialin ; Shen, Yali ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian
  • Chủ đề: Rare Earth Metals ; Polyamines ; Ethylene ; Rare Earth Metal Compounds
  • Là 1 phần của: Inorganica Chimica Acta, April 1, Vol.429, p.67(6)
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.ica.2014.12.038 Byline: Chunying Tang, Yun Liu, Fang Wang, Jialin Lu, Yali Shen, Yong Zhang, Dingxian Jia Abstract: New lanthanide selenidostannates were prepared in mixed ethylene polyamines, and lanthanide complexes with mixed amino ligands were obtanied. Display Omitted Article History: Received 8 September 2014; Revised 3 December 2014; Accepted 27 December 2014
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0020-1693

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...