skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Screening high school students for eating disorders: validity of brief behavioral and attitudinal measures

Haines, Jess ; Ziyadeh, Najat J. ; Franko, Debra L. ; Mcdonald, Julia ; Mond, Jonathan M. ; Austin, S. Bryn

Journal of School Health, Sept, 2011, Vol.81(9), p.530(535) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4391

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...