skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Probing the radical chemistry in UV/persulfate-based saline wastewater treatment: Kinetics modeling and byproducts identification

Yuan, Ruixia ; Wang, Zhaohui ; Hu, Yin ; Wang, Baohui ; Gao, Simeng

Chemosphere, August, 2014, Vol.109, p.106(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...