skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Celebrating Debutantes and Quinceaneras: Coming of Age in American Ethnic Communities.(Book review)

Montemurro, Beth

Gender & Society, Feb, 2014, Vol.28(1), p.163-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-2432

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Celebrating Debutantes and Quinceaneras: Coming of Age in American Ethnic Communities.(Book review)
  • Tác giả: Montemurro, Beth
  • Chủ đề: Rodriguez, Evelyn Ibatan
  • Là 1 phần của: Gender & Society, Feb, 2014, Vol.28(1), p.163-165
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0891-2432

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...