skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural plasticity of 4-[alpha]-helical bundles exemplified by the puzzle-like molecular assembly of the Rop protein.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Report)(Author abstract)

Amprazi, Maria ; Kotsifaki, Dina ; Providaki, Mary ; Kapetaniou, Evangelia G. ; Fellas, Georgios ; Kyriazidis, Ioannis ; Perezc, Javier ; Kokkinidis, Michael

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 29, 2014, Vol.111(30), p.11043(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...