skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dynamic modeling of the propagation of low-frequency seismic acoustic fields in the oceanic medium.(GEOPHYSICS)

Levchenko, D. G. ; Levchenko, V. D. ; Zakirov, A. V.

Doklady Earth Sciences, Dec, 2010, Vol.435(2), p.1623(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-334X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Dynamic modeling of the propagation of low-frequency seismic acoustic fields in the oceanic medium.(GEOPHYSICS)
  • Tác giả: Levchenko, D. G. ; Levchenko, V. D. ; Zakirov, A. V.
  • Chủ đề: Seismic Surveying -- Analysis
  • Là 1 phần của: Doklady Earth Sciences, Dec, 2010, Vol.435(2), p.1623(4)
  • Mô tả: Since modeling of the physical processes is complicated, a number of simplifications are usually introduced. Levchenko et al perform numerical modeling without the simplifications. The problems of propagation of the pulse seismic acoustic fields over the oceanic waveguides water surface-bottom and at...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1028-334X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...