skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Drug Quality and Security Act - mind the gaps

Outterson, Kevin

The New England Journal of Medicine, Jan 9, 2014, Vol.370(2), p.97(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The Drug Quality and Security Act - mind the gaps
  • Tác giả: Outterson, Kevin
  • Chủ đề: Pharmaceutical Laws -- Analysis
  • Là 1 phần của: The New England Journal of Medicine, Jan 9, 2014, Vol.370(2), p.97(3)
  • Mô tả: The key features of the Drug Quality and Security Act signed into law by U.S. President Barack Obama are discussed. Some of the gaps that exist in the Act and suggestions for improvement are highlighted.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0028-4793

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...