skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Isothermal curing of polymer layered silicate nanocomposites based upon epoxy resin by means of anionic homopolymerisation

Roman, Frida ; Calventus, Yolanda ; Colomer, Pere ; Hutchinson, John M.

Thermochimica Acta, Dec 20, 2013, Vol.574, p.98(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...