skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Life cycle environmental and economic analyses of a hydrogen station with wind energy.(Report)

Lee, Ji - Yong ; An, Sanghyuk ; Cha, Kyounghoon ; Hur, Tak

International Journal of Hydrogen Energy, March, 2010, Vol.35(6), p.2213(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...