skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Seismic images of structural variations along the deformation front of the Andaman-Sumatra subduction zone: Implications for rupture propagation and tsunamigenesis

Moeremans, Raphaele ; Singh, Satish C. ; Mukti, Maruf ; Mcardle, Joe ; Johansen, Kjell

Earth and Planetary Science Letters, Jan 15, 2014, Vol.386, p.75(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-821X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...