skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kate Dossett: Bridging Race Divides: Black Nationalism, Feminism, and Integration in the United States 1896-1935: A Book Review.(Book review)

Jones, Angela

Journal of African American Studies, Sept, 2013, Vol.17(3), p.399(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1559-1646

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Kate Dossett: Bridging Race Divides: Black Nationalism, Feminism, and Integration in the United States 1896-1935: A Book Review.(Book review)
  • Tác giả: Jones, Angela
  • Chủ đề: Dossett, Kate
  • Là 1 phần của: Journal of African American Studies, Sept, 2013, Vol.17(3), p.399(3)
  • Mô tả: Kate Dossett's book is reviewed.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1559-1646

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...