skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An orbital shear platform for real-time, in vitro endothelium characterization.(Report)

Velasco, Vanessa ; Gruenthal, Mark ; Zusstone, Esther ; Thomas, Jonathan M. D. ; Berson, R. Eric ; Keynton, Robert S. ; Williams, Stuart J.

Biotechnology and Bioengineering, June, 2016, Vol.113(6), p.1336(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3592 ; DOI: 10.1002/bit.25893

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...