skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genetic variations in regulator of G-protein signaling (RGS) confer risk of bladder cancer

Lee, Eugene K. ; Wu, Xifeng ; Kamat, Ashish M. ; Ye, Yuanquing

Cancer, May 1, 2013, Vol.119(9), p.1643(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...