skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Where there is asbestos, there is mesothelioma: filling in the data blanks

Haynes, Rebecca Clay

Environmental health perspectives, April 2011, Vol.119(4), pp.A177 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1552-9924 ; PMID: 21459708 Version:1 ; DOI: 10.1289/ehp.119-a177b

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...