skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Three-Level Games in EU External Migration Policy: Negotiating Mobility Partnerships in West Africa.(Report)

Reslow, Natasja ; Vink, Maarten

Journal of Common Market Studies, 2015, Vol.53(4), p.857(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9886 ; DOI: 10.1111/jcms.12233

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...