skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Muchimangins A-D: novel diphenylmethyl-substituted xanthones from Securidaca longepedunculata.(Report)

Dibwe, Dya Fita ; Awale, Suresh ; Kadota, Shigetoshi ; Tezuka, Yasuhiro

Tetrahedron Letters, Nov 14, 2012, Vol.53(46), p.6186(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Muchimangins A-D: novel diphenylmethyl-substituted xanthones from Securidaca longepedunculata.(Report)
  • Tác giả: Dibwe, Dya Fita ; Awale, Suresh ; Kadota, Shigetoshi ; Tezuka, Yasuhiro
  • Chủ đề: Herbal Medicine
  • Là 1 phần của: Tetrahedron Letters, Nov 14, 2012, Vol.53(46), p.6186(5)
  • Mô tả: To link to full-text access for this article, visit this link: http://dx.doi.org/10.1016/j.tetlet.2012.08.115 Byline: Dya Fita Dibwe (a), Suresh Awale (b), Shigetoshi Kadota (a), Yasuhiro Tezuka (a) Keywords: Securidaca longepedunculata; Preferential cytotoxicity; Xanthone; Congolese medicinal plant; Pancreatic cancer Abstract: Author Affiliation: (a) Institute of Natural Medicine, University of Toyama, 2630 Sugitani, Toyama 930-0194, Japan (b) Frontier Research Core for Live sciences, University of Toyama, 2630 Sugitani, Toyama 930-0194, Japan
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0040-4039

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...