skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The impact of portal vein resection on outcomes for hilar cholangiocarcinoma : a multi-institutional analysis of 305 cases.(Report)

De Jong, Mechteld C. ; Marques, Hugo ; Clary, Bryan M. ; Bauer, Todd W. ; Wallis Marsh, J. ; Ribero, Dario ; Majno, Pietro ; Hatzaras, Ioannis ; Walters, Dustin M. ; Barbas, Andrew S. ; Mega, Raquel ; Schulick, Richard D. ; Choti, Michael A. ; Geller, David A. ; Barroso, Eduardo ; Mentha, Gilles ; Capussotti, Lorenzo ; Pawlik, Timothy M.

Cancer, Oct 1, 2012, Vol.118(19), p.4737(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-543X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...