skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nuevos registros de taladradores gigantes (Lepidoptera: Castniidae) de Colombia, con notas generales sobre su historia natural.(articulo en ingles)

Hernandez - Baz, Fernando ; Serna, Francisco ; Vergara Navarro, Erika V. ; Lamas, Gerardo ; Gonzalez, Jorge M.

Revista Colombiana de Entomologia, Jan-June, 2012, Vol.38(1), p.162(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-0488

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...