skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Living in a digital world.(News / Society)(impact of the heavy use of technology on human behavior)

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, Oct, 2011, Vol.54(10), p.17(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Living in a digital world.(News / Society)(impact of the heavy use of technology on human behavior)
  • Tác giả: Greengard, Samuel
  • Chủ đề: Technology -- Usage ; Technology -- Psychological Aspects
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, Oct, 2011, Vol.54(10), p.17(3)
  • Mô tả: Technology researchers have warned of the adverse impacts of the heavy use of technology on human behavior. New technology have made people have less patience for face-to-face interactions. Comments from experts are also included.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0001-0782

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...