skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Clovis age western stemmed projectile points and human coprolites at the Paisley Caves.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Jenkins, Dennis L. ; Davis, Loren G. ; Stafford, Thomas W. , Jr. ; Campos, Paula F. ; Hockett, Bryan ; Jones, George T. ; Cummings, Linda Scott ; Yost, Chad ; Connolly, Thomas J. ; Yohe, Robert M. , Ii ; Gibbons, Summer C. ; Raghavan, Maanasa ; Rasmussen, Morten ; Paijmans, Johanna L. A. ; Hofreiter, Michael ; Kemp, Brian M. ; Barta, Jodi Lynn ; Monroe, Cara ; Gilbert, M. Thomas P. ; Willerslev, Eske

Science, July 13, 2012, Vol.337(6091), p.223(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...