skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evolution and functional impact of rare coding variation from deep sequencing of human exomes.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Tennessen, Jacob A. ; Bigham, Abigail W. ; O'connor, Timothy D. ; Fu, Wenqing ; Kenny, Eimear E. ; Gravel, Simon ; Mcgee, Sean ; Do, Ron ; Liu, Xiaoming ; Jun, Goo ; Kang, Hyun Min ; Jordan, Daniel ; Leal, Suzanne M. ; Gabriel, Stacey ; Rieder, Mark J. ; Abecasis, Goncalo ; Altshuler, David ; Nickerson, Deborah A. ; Boerwinkle, Eric ; Sunyaev, Shamil ; Bustamante, Carlos D. ; Bamshad, Michael J. ; Akey, Joshua M.

Science, July 6, 2012, Vol.337(6090), p.64(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...