skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Brave NUI world.(News / Technology)(natural user interface)

Goth, Gregory

Communications of the ACM, Dec, 2011, Vol.54(12), p.14(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Brave NUI world.(News / Technology)(natural user interface)
  • Tác giả: Goth, Gregory
  • Chủ đề: User Interfaces (Computers) -- Innovations
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, Dec, 2011, Vol.54(12), p.14(3)
  • Mô tả: Recent developments in the field of natural user interface (NUI) may signal the end of the computer mouse. Microsoft's Kinect software development kit, for example, could be an indicator that low-cost depth-sensing and motion technology could emerge soon. Future NUI studies are likely to be in the field of gaming.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0001-0782

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...