skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Decadent Culture in the United States: Art and Literature against the American Grain, 1890-1926.(Book review)

Lutz, Tom

Modern Philology, Feb, 2012, Vol.109(3), p.E204(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-8232

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Decadent Culture in the United States: Art and Literature against the American Grain, 1890-1926.(Book review)
  • Tác giả: Lutz, Tom
  • Chủ đề: Weir, David
  • Là 1 phần của: Modern Philology, Feb, 2012, Vol.109(3), p.E204(3)
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0026-8232

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...