skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Re-imagining the users' experience: An ethnographic approach to web usability and space design.(Report)

Wu, Somaly Kim ; Lanclos, Donna

Reference Services Review, Fall, 2011, Vol.39(3), p.369-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...