skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Elbow joint adductor moment arm as an indicator of forelimb posture in extinct quadrupedal tetrapods

Fujiwara, Shin-Ichi ; Hutchinson, John R.

Proceedings of the Royal Society B, 2012, Vol.279(1738), pp.2561-2570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2945 ; DOI: 10.1098/rspb.2012.0190

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...