skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mechanism of the hydrophobic effect in the biomolecular recognition of arylsulfonamides by carbonic anhydrase.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY: CHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Snyder, Phillip W. ; Mecinovic, Jasmin ; Moustakas, Demetri T. ; Thomas, Samuel W. , Iii ; Harder, Michael ; Mack, Eric T. ; Lockett, Matthew R. ; Heroux, Annie ; Sherman, Woody ; Whitesides, George M.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Nov 1, 2011, Vol.108(44), p.17889(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...