skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TFEB links autophagy to lysosomal biogenesis.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Settembre, Carmine ; Marta, Chiara Di ; Polito, Vinicia Assunta ; Arencibia, Moises Garcia ; Vetrini, Francesco ; Erdin, Serkan ; Erdin, Serpil Uckac ; Huynh, Tuong ; Medina, Diego ; Colella, Pasqualina ; Sardiello, Marco ; Rubinsztein, David C. ; Ballabio, Andrea

Science, June 17, 2011, Vol.332(6036), p.1429(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...