skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Race, ethnicity, and NIH research awards.(REPORTS)(Author abstract)

Ginther, Donna K. ; Schaffer, Walter T. ; Schnell, Joshua ; Masimore, Beth ; Liu, Faye ; Haak, Laurel L. ; Kington, Raynard

Science, August 19, 2011, Vol.333(6045), p.1015(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...