skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Parent's experiences of their children's presence in discussions with physicians about leukemia.(Report)

Young, Bridget ; Ward, Joanne ; Salmon, Peter ; Gravenhorst, Katja ; Hill, Jonathan ; Eden, Tim

Pediatrics, May, 2011, Vol.127(5), p.E1230(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-4005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...