skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Thirty years on: the achievements of a voluntary membership organisation

Hall, Tony ; Collier, Felicity ; Holmes, David ; Simmonds, John

Adoption & Fostering, Fall, 2010, Vol.34(3), p.84(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Thirty years on: the achievements of a voluntary membership organisation
  • Tác giả: Hall, Tony ; Collier, Felicity ; Holmes, David ; Simmonds, John
  • Chủ đề: Children ; Membership ; Child & Family Welfare ; Article
  • Là 1 phần của: Adoption & Fostering, Fall, 2010, Vol.34(3), p.84(12)
  • Mô tả: Tony Hall, Felicity Collier, David Holmes and John Simmonds, all of whom have been closely involved with BAAF since its foundation in 1980, review the organisation's achievements and frustrations with regard to improving the welfare of separated children. Adapted from the source document.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0308-5759

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...